K Yetki Belgeleri

 

K YETKİ BELGESİ İŞLEMLERİ

K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

K1(Ö) yetki belgesi: Özel amaçlı yurt içi ticari eşya taşımacılığı yapacaklara

K1* yetki belgesi: Toplam yüklü ağırlığı en fazla 3,5 ton olan araçlarla ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklar

K2 yetki belgesi: Hususi taşımacılık yapacaklara,

K2* yetki belgesi: Toplam yüklü ağırlığı en fazla 3,5 ton olan araçlarla yurt içi hususi eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklar

K3 yetki belgesi: Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara

K3* yetki belgesi: Toplam yüklü ağırlığı en fazla 3,5 ton olan araçlarla ticari amaçla yurt içi taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklar.

 

 

Araç İlave / Düşüm Dilekçesi için Tıklayınız!

 

K YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ DİLEKÇE VE EKLER

Araç İlave / Düşüm Dilekçesi

Dilekçe İndir

K1 Belgesi Alma/Yenileme İçin Gerekli Evraklar

K1 Belgesi Başvuru Dilekçesi

Dilekçe İndir

K1 Belgesi Yenileme Dilekçesi

Dilekçe İndir

K1(Ö) Belgesi Alma/Yenileme İçin Gerekli Evraklar

K1(Ö) Belgesi Başvuru Dilekçesi

Dilekçe İndir

K1(Ö) Belgesi Yenileme Dilekçesi

Dilekçe İndir

K1* Belgesi Alma/Yenileme İçin Gerekli Evraklar

K1* Belgesi Başvuru Dilekçesi

Dilekçe İndir

K1* Belgesi Yenileme Dilekçesi

Dilekçe İndir

K2 Belgesi Alma/Yenileme İçin Gerekli Evraklar

K2 Belgesi Başvuru Dilekçesi

Dilekçe İndir

K2 Belgesi Yenileme Dilekçesi

Dilekçe İndir

K2* Belgesi Alma/Yenileme İçin Gerekli Evraklar

K2* Belgesi Başvuru Dilekçesi

Dilekçe İndir

K2* Belgesi Yenileme Dilekçesi

Dilekçe İndir

K3 Belgesi Alma/Yenileme İçin Gerekli Evraklar

K3 Belgesi Başvuru Dilekçesi

Dilekçe İndir

K3 Belgesi Yenileme Dilekçesi

Dilekçe İndir

K3* Belgesi Alma/Yenileme İçin Gerekli Evraklar

K3* Belgesi Başvuru Dilekçesi

Dilekçe İndir

K3* Belgesi Yenileme Dilekçesi

Dilekçe İndir

 

2023 Yılı K Yetki Belgesi Ücretleri İçin Tıklayınız!

 

Yenileme Hakkı Biten veya İptal Edilen Yetki Belgelerinin Yeniden Düzenlenmesi (KTY madde 71)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 71 kapsamında Yetki belgesi sahibi tarafından, aynı yetki belgesinin talep edilmesi halinde; Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması, aynı yetki belgesinden geçerli veya yenileme sürecinde olan bir yetki belgesinin bulunmaması ile mevcut yetki belgesi tam ücretinin % 50’sini ödemeleri halinde, yetki belgesi yeniden düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt kartı ücreti tam olarak tahsil edilir.

KTY MADDE 71 KAPSAMINDA K YETKİ BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN GEREKLİ DİLEKÇE VE EKLER

Madde 71 Kapsamında K1 Belgesi Başvuru Dilekçesi

Dilekçe İndir

Madde 71 Kapsamında K1(Ö) Belgesi Başvuru Dilekçesi

Dilekçe İndir

Madde 71 Kapsamında K1* Belgesi Başvuru Dilekçesi

Dilekçe İndir

Madde 71 Kapsamında K2 Belgesi Başvuru Dilekçesi

Dilekçe İndir

Madde 71 Kapsamında K2* Belgesi Başvuru Dilekçesi

Dilekçe İndir

Madde 71 Kapsamında K3 Belgesi Başvuru Dilekçesi

Dilekçe İndir

Madde 71 Kapsamında K3* Belgesi Başvuru Dilekçesi

Dilekçe İndir

 

 

Ø  K Yetki Belgesi Sahibi Şirketlerde İmza Yetkilisi E- Devlet Yetkilendirme Dilekçesi ve Ekleri için Tıklayınız!

 

Ø  Orta Düzey Yönetici (ODY) ve Üst Düzey Yönetici(ÜDY) Mesleki Yeterlilik Belgesi U-Net Otomasyon Sisteminde Tanımlanması İçin Gerekli Dilekçe ve Ekleri için Tıklayınız!

 

  • Orta Düzey Yönetici (ODY) ve Üst Düzey Yönetici(ÜDY) Mesleki Yeterlilik Belgesi U-Net Otomasyon Sisteminde Tanımlanması İçin E-Devlet üzerinden yapılacak işlemler:

1.Adım:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı/Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY / ÜDY) Muvafakat İşlemleri (ODY/ÜDY Sahibi)

2.Adım:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi Kişi İşlemleri (Gerçek Kişi) (K Yetki Belgesi Sahibi)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi Kişi İşlemleri (Tüzel Kişi) (K Yetki Belgesi Firma Yetkilisi)

 

 

K yetki BELGESİ DEVİR İŞLEMLERİ

K Belgesi Şahıs Devir İşlemleri: Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; yetki belgesi, babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilir. Yetki belgesinin yeni sahibi adına düzenlenebilmesi için Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.

K Belgesi Şahıstan Şirkete Devir İşlemleri: Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişilik adına düzenlenebilir.

K Belgesi Ölüm Halinde Devir İşlemleri: Yetki belgesi sahibinin ölümü halinde yetki belgesinin yenileme süresinin bitim tarihine kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları kaydıyla Kanuni mirasçılar adına yetki belgesi yeniden düzenlenir.

K belgesi sahibi gerçek kişinin ölümü halinde: kanuni mirasçıları Yetki belgesinin geçerlilik süresi bitimine kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları şartıyla yetki belgesi geçerlilik tarihi ile ölüm tarihi arasındaki gün sayısının mevcut yetki belgesi cari ücretine düşen kısmı hak sahiplerine iade edilerek yetki belgesi iptal edilir ve mirasçılar yeniden bu belgeyle alakalı olarak hak iddia edemezler.

K Belgesi Şirketlerin Bölünmeleri, Birleşmeleri ve Tür Değiştirmeleri Halinde Devir İşlemleri:

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre;       

(2) Tüzel kişiliklerin, bölünmeleri, birleşmeleri ve tür değiştirmeleri halinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Yetki belgeli bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak bölünmesi halinde; tüzel kişilik adına düzenlenen yetki belgesi, yeni ortaya çıkan tüzel kişiliklerden sadece biri adına düzenlenebilir. Bunun için, bölünme sonucunda ortaya çıkan tüzel kişiliklerin, yetki belgesinin düzenleneceği tüzel kişilik lehine noter onaylı muvaffakatname vermeleri şarttır. Bu durumdaki tüzel kişiliklerin, birden fazla yetki belgeleri olması halinde, her bir yetki belgesi için yukarıda belirtilen hüküm ayrı ayrı uygulanır. Bu bentle ilgili Bakanlıkça ayrıca düzenleme yapılabilir.

b) Yetki belgeli veya yetki belgesiz bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka yetki belgeli tüzel kişiyle birleşmesi halinde; bu birleşmeye göre birleşilen tüzel kişilik adına yetki belgesi yeniden düzenlenir.

c) Yetki belgeli bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygun olarak tür değiştirmesi halinde; yetki belgesi/belgeleri, yeni ortaya çıkan tüzel kişilik adına düzenlenir.

ç) (Ek:RG-11/5/2021-31481)  (a) veya (b) bendinin uygulanması neticesinde, bir tüzel kişilik adına aynı türden birden fazla yetki belgesinin düzenlenmesinin gerekmesi halinde; söz konusu tüzel kişiliğe bir yetki belgesinin düzenlenebilmesi için seçim imkanı verilir. Düzenlenmesi talep edilmeyen yetki belgesinde kayıtlı taşıtların, bu bende göre düzenlenecek olan yetki belgesine ilavesinin talep edilmesi halinde 5 inci fıkra uygulanır.

(3) Bu maddeye göre yapılan/yapılacak işlemler için, ilgili yetki belgesine/belgelerine ilişkin;

a) Üzerinde bulunan tüm uyarmaların kaldırılması,

b) Bu Yönetmelikle belirlenmiş tüm şartların sağlanmış olması,

c) Bu Yönetmeliğe göre faaliyeti durdurulmamış veya iptal durumuna gelmemiş olması,

ç) (Değişik ibare:RG-11/5/2021-31481) 20 nci madde ile bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında düzenlenmiş yetki belgesinin veriliş tarihinden itibaren doksan gün geçmiş olması,

şarttır.

(4) Bu maddeye göre yetki belgesi düzenlenirken, önceki yetki belgesi için, 14 üncü maddenin yirmi birinci fıkrasına göre hesaplanmış olan asgari kapasite kaybına dair süreler dikkate alınmaz.

(5) (Ek:RG-15/11/2019-30949) Bu madde kapsamında düzenlenecek yetki belgesi ve taşıt kartları için ücret alınmaz.

 

 

 

E-DEVLET İŞLEMLERİNDE İNDİRİM TUTARI

 

E-Devlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek her bir işlemden;
a) 20.000 TL’ye kadar olan işlemde %5,
b) 20.000 TL ile 50.000 TL arasındaki işlemde %4,
c) 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki işlemde %3,
ç) 100.000 TL ile 200.000 TL arasındaki işlemde %2,
d) 200.000 TL üzerindeki işlemde %1, indirim uygulanır.

 

 

 
 
 

HİZMETLER

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları

Basında Biz