S.S.S

 Oda Sicil

 • Ticaret Odası'na kayıt zorunluluğumuz var mıdır ?

  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 9.maddesinde “Ticaret Siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar." dendiğinden oda kaydı zorunludur.

   

 • Odanız kayıtlı üyesiyim, kayıt bilgilerimin değişmesi durumunda size bilgi verme süresi var mıdır ? Bu süre ne kadar dır ?

  Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır….. (5174 Sayılı Kanun MADDE 10)

 • Şube olarak neden kayıt olmam gerekiyor?

  Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır. (5174 Sayılı Kanun MADDE 9 ikinci fıkra)

 • Gerçek kişi olarak Odanıza kayıtlıyım. Vergi kaydım silindiği zaman oda kaydımda silinir mi?

  Oda kaydınızla ilgili her türlü değişiklik tescile tabi olduğundan kayıt sona ermez. Kaydınızı sildirmek için Ticaret Sicili Memurluğu'na başvurarak ticareti terk ettiğinizin tescilini yaptırmanız gerekmektedir. (Türk Ticaret Kanunu'nun 33.maddesi, Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 38.maddesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 10.maddesi)

 • Şahıs işletmesiyim vergi kaydımı kapattım. Sizdeki kaydım nasıl kapanır?

  Vergi mükellefiyet durum belgesi ve Odamız web sitesinde bulunan mevcut örnek dilekçe ile başvurulması sonucunda, varsa aidat ödemelerinin tamamlanmasından sonra ticaret sicil ve oda kaydınızın silinmesi mümkündür.

 • Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olarak faydalanabileceğim indirimli kurumlar var mıdır?

  Odamızın konaklama, sağlık eğitim gibi sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşmaları mevcuttur. Üyelerimize indirimli hizmet sağlanması amacıyla yapılmış olan bu anlaşmalardan tüm üyelerimiz faydalanabilmektedir.

 • Odanıza kayıtlı bulunmaktayız. Resmi kurumlara vermek üzere odanıza kayıtlı olduğumuzu gösterir belge istenmektedir. Müracaatı dilekçe ile mi yapmamız gerekiyor?

  Odamıza kayıtlı olduğunuzu gösteren belge Oda Sicil Kayıt Sureti’dir. Belgeyi almak için herhangi bir dilekçeye gerek yoktur. Oda Sicil Servisimize yapılacak müracaat üzerine ya da http://www.afyonkarahisartso.org.tr/ adresli web sitemizin “Online Belge Talebi” bölümünden belge alınabilir.

 • Şirket merkezimiz İstanbul'dur. Afyon'da merkeze bağlı bir işyeri açtık. Odanıza kayıt ettirmek zorunda mıyız?

  Türk Ticaret Kanunu'nun 50.maddesi, Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 52.maddesi ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 9.maddeleri uyarınca şube olarak kayıt yaptırılması gerekmektedir.

 • Odanızda kayıtlı bulunmaktayız. Odanızdan talep edilen muhtelif belgelerden ücretler istenilmektedir. İstenilen bu ücretlerin yasal dayanağı var mıdır?

  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 23. maddesinde "Oda Gelirleri" ve 26.maddesinde "Odalarda belge bedelleri ve ücretler" başlığı altında odaların verecekleri hizmetler ve bu hizmetlere karşılık alacakları ücretlerin nasıl belirleneceği açıklanmıştır. Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı oda yönetim kurullarının teklifi, meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur.

 • Hem Ticaret Odası'na hem de Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na şahıs olarak kayıtlı bulunmaktayım. Her iki odaya aidat yatırmaktayım. Ticaret Odası kaydımın devam ederek Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndaki kaydımı sildirmek istiyorum. Ne yapmam gerekir?

  Her iki meslek odasında dilekçe ile kayıt silme işlemi yapılamamaktadır. Ancak, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Esnaf-Tacir Ayırımı Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda ilgili meslek odasından kaydınız silinebilmektedir. Bu nedenle adı geçen komisyona müracaat edilmesi gerekmektedir.

 • Ticaret Sicil Servisi
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin internet üzerinden görüntülendiği bir site var mıdır?

  Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; www.tobb.org.tr sayfasına girilir, açılan pencerenin sağ tarafında yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi başlığına tıklanarak, Ücretsiz Gazete Sorgu bölümünden üye olunması gerekmektedir. (2004 yılından önce yayınlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri görüntülenememektedir.)

 • Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Memurluğu'na başvuru süresi ne kadardır?

  Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 32.maddesi)

   

 • Yeni bir işyeri açtım. Ticaret ve Sanayi Odası'na mı yoksa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na mı kayıt olmam gerekir?

  Ticaret Sicili Memurluğu'na ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası'na kaydolabilmeniz için tacir olunması gerekmektedir. Tacirin tanımı ise Türk Ticaret Kanunu'nun 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre "Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir." Diğer taraftan Maliye Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu limitin üzerinde yıllık kazanca sahip olanlar tacir sayılacağından Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olabilirler.

   

   

 • Anonim Şirketlerde her yıl genel kurul yapılması zorunlu mudur?

  Türk Ticaret Kanunu'nun 364. maddesine göre Anonim Şirketler her hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa olağan genel kurul yapmak zorundadır.

 • Anonim Şirket olarak kayıtlıyız. Genel Kurulda Yönetim Kurulumuzu 3 yıl süre ile seçebilir miyiz?

  Öncelikle şirket anasözleşmesi / tadil metninin "yönetim kurulu ve süresi" maddelerine bakılması gerekir. Anasözleşme / tadil metninde aksine bir hüküm yoksa 3 yıl süre ile seçilebilir. Şirket anasözleşme / tadil metninde özel bir hüküm varsa 3 yıl süre ile seçilemez.

 • Anonim Şirket olarak kayıtlıyız. Yönetim Kurulunu 3 yıl süre ile seçtik. Her yıl genel kurul yapma zorunluluğumuz var mı?

  3 yılın bittiği hesap dönemi sonunda genel kurul yaparsak herhangi bir sorunla karşılaşır mıyız? Türk Ticaret Kanunu'nun 364. maddesine göre Anonim Şirketler her hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa olağan genel kurul yapmak zorundadır. Her ne kadar yönetim kurulu 3 yıllığına seçilmiş bile olsa her hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde olağan genel kurulların yapılması zorunludur. Bu husus yasanın emredici hükmüdür.

 • Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediğimiz ticaret unvanını belirlerken nelere dikkat etmeliyiz?

  Şirket unvanı şirketin faaliyet konusunu gösterecek şekilde ve Türkçe olarak tespit edilir. Ticaret unvanı şirketin genişliği ve ehemmiyeti veya mali durumu hakkında üçüncü şahıslarda yanlış bir kanaatin meydana gelmesine yol açacak mahiyette veya gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamalıdır. Tüzel kişi tacirlerin ticaret unvanları Türkiye düzeyinde korunduğundan tespit edilen unvanın daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması gerekir. Şirket unvanlarında çekirdek isimden sonra gelen işletme mevzuunu gösteren ilk iki ibareden herhangi birinin daha önce tescili yapılmış ticaret unvanları ile aynı olmaması gerekmektedir.

 • Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediğimiz ticaret unvanının uygun olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz?

  Kullanmak istediğiniz ticaret unvanının daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması gerekir. Şirket unvanlarında çekirdek isimden sonra gelen işletme mevzuunu gösteren ilk iki ibareden herhangi birinin aynı olmaması gerekmektedir. Memurluğumuzca unvan kontrolleri öncelikle memurluğumuz kayıtlarından, sonra www.sanayi.gov.tr vewww.tobb.org.tr Unvan sorgulama bölümlerinden yapılmaktadır. Şirket kuruluşlarında unvanın öncelikle firma tarafından ilgili bölümlerden kontrolü yapılabilir, ancak mutlak surette en son kontrolün Ticaret Sicili Memurluğumuzca yapılması zorunludur. Örnek 1: ÇELİK GIDA OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. unvanı ile şirket kurmak istensin. Öncelikle ÇELİK GIDA olarak kontrolü yapılır. Bu şekilde başlayan bir unvan varsa izin verilmez. Eğer bu şekilde başlayan bir unvan yoksa bu kez ÇELİK OTOMOTİV olarak kontrolü yapılır. Bu şekilde başlayan bir unvan varsa yine verilmez. Eğer ÇELİK GIDA ve ÇELİK OTOMOTİV ile başlayan unvanlar yoksa bu durumda ÇELİK GIDA OTOMOTİV TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. unvanına izin verilebilir. Örnek 2: UĞUR İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A.Ş. unvanlı şirket ile UĞUR TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. aynı unvan, GONCA İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. unvanlı şirket ile GONCA TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ayrı unvanlı olarak kabul edilir.

 • Yeni kurulacak şirketin defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir?

  Şirketin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir.

 • Limited Şirket olarak kayıtlıyız. Şirketimize 2005 yılında almış olduğumuz ortaklar kurulu kararı ile ortaklar haricinden yani dışarıdan müdür atanmıştır. Ortak dışından atanan müdürün görevine son verip bir başka kişiyi müdür olarak atayabilir miyiz?

  Türk Ticaret Kanunu'nun 543. maddesinin 2.paragrafında "Ortak olmayan müdür umumi heyet kararıyla her zaman azlolunabilir." dendiğinden, dışarıdan müdür olarak atanan kişi ortaklar kurulu kararı ile görevden alınarak yeni bir kişi müdür tayin edilebilir.

 • Gerçek kişi işletmesini nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüştürmek mümkün müdür?

  Şahısların nevi değişikliği yoluyla Limited Şirkete dönüşmesi mümkün değildir. Ancak şahıs işletmesinin öz sermayenin mahkeme kararı (bilirkişi raporu) ile tespit edilmesi sonrasında yeni kurulacak şirkete ayni sermaye olarak konulabilir ya da kurulu bir şirkete sermaye artımı yolu ile ortak olabilir. Yeni kurulan şirkete veya kurulu bir şirkete sermaye artırımı yolu ile ortak olduktan sonra şahsi kaydını ticaret sicilinden/esnaf sicilinden ve ilgili odadan sildirmesi gerekmektedir.

 • Dış Ticaret Servisi
 • A.TR ve EUR.I belgelerinin geçerlilik süresi nedir?

  İhracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren dört ay geçerlidir ve bu süre zarfında ithalatçı ülkelerin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.

 • A.TR, Menşe Şahadetnamesi, EUR.I gibi ihracat belgelerinin fiyatı nedir?

  2009 yılı için bir takım belge satış fiyatı 6 TL’dir.

 • ATA Karnesi fiyatı nedir?

  2009 yılı için ATA Karnesi satış fiyatı 100 TL olup, onay ücreti 5 TL’dir.

 • Form A belgesi hangi ülkelere düzenlenir?

  Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Beyaz Rusya

 • İhracat esnasında A.TR/ EUR.I belgesi düzenlemedim, düzenleyebilir miyim?
  • Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal gibi nedenlerle düzenlenememesi veya sözkonusu belgelerin teknik nedenlerle reddi ya da özel şartlar nedeniyle, eşyanın ihracından sonra düzenlenememiş olması,
  • Belgelerin hata, unutulma, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat yapılırken düzenlenmemiş olması,
  • Belgelerin düzenlenmiş, ancak teknik, nedenlerle ihracatçı ülke gümrük idaresince kabul edilmemiş olduğunun ilgili Oda ve gümrük idarelerine ispat edilmesi,
  • Eşyanın “Varış Ülkesi”nin değişmesi durumlarında belge kapsamı eşyanın ihracından sonra düzenlenebilir.

  Yukarıda belirtilen maddelerin uygulanabilmesi için ihracatçı;

  • Eşyanın cinsi, nevi, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur.
  • Sözkonusu eşya için ihraç sırasında A.TR dolaşım belgesi/EUR.1 dolaşım sertifikası verilmediğini veya ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder.
 • ATA Karnelerin kullanım süreleri nedir?

  Bir yıldır.

 • Vize başvurusu için konsolosluğa yazılacak dilekçe nasıl olmalıdır?

  Şirketin antetli kağıdına şirket yetkilisi tarafından imzalanmış olmalı, vize alacak kişinin şirketteki görevi, hangi tarihlerde seyahate çıkacağı, seyahat amacı ve seyahate ait masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten bir dilekçe olmalıdır.

 • Pasaportun geçerlilik süresi ne kadar olmalıdır?
  • Almanya vizesi için pasaportun, vize için başvuru tarihinde en az 1 yıl geçerlilik süresi olmalı ve talep edilen vize tarihi bitimini en az 3 ay aşmalıdır.
  • İtalya vizesi için pasaportun vize süresinin bitiminden itibaren en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir.
 • Shengen vizesi ülkeleri hangileridir?

  Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. Ayrıca, AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda ve Norveç de Schengen ülkeleri ile özel bir anlaşma imzalayarak, aynı uygulamaları benimsemişlerdir.

 • Vize başvurusunda seyahat sağlık sigortası, uçak ve otel rezervasyonu zorunlu mu?
  • Seyahat sağlık sigortası ve acil tıbbi nakil sigortası ile fotokopisi (Sigortanın başlangıç tarihi, talep edilen vize başlangıç tarihinden bir gün önce tarihli olmalıdır. Asgari kapsam: 30.000.- Euro) hem schengen ülkeleri hem de tüm kalış süresi için geçerli olmalıdır. Sigorta şirketinin schengen ülkelerinde bir temsilcisi veya şubesi bulunmalıdır.
  • Uçak ve otel rezervasyonu zorunludur. Ancak, konaklamanın nasıl yapılacağına dair bilgiler davetiyede yer alıyorsa, otel rezervasyonu zorunlu değildir.
 • Vize için başvuruyu şahsen yapmalı mıyım?

  Daha önce hiç Almanya vizesi almamış ya da son iki yıl içinde iki schengen vizesi olmayan, yeni şirket kuran veya herhangi bir şirkete yeni ortak olan üyelerimizin İzmir/ Almanya Başkonsolosluğu’na mutlaka görüşmeye gitmeleri gerekmektedir.

 • Vize işlemi sonuçlanma süresi ne kadardır?

  Evrakların eksiksiz olması ve normal şartlarda bir vize işlemi 10 ile 15 gün arasında sonuçlanmaktadır.

 • Meslek Komiteleri Servisi
 • Her konuda tespit edilmiş fire zayiat oranı var mı? Nasıl temin edilebilir?

  TOBB muamelat Yönetmeliği’nin 45. Maddesi gereği, çeşitli emtiaların (üretim, depolama, taşıma, imalat, paketleme vb. Aşamalarda) verebileceği fire ve zayiat oranlarının belirlenmesi işlemlerini kapsar. Genel olarak her konuda tespit edilmiş fire ve zaiyat oranı vardır. Olmaması ya da güncelliğini yitirmesi durumunda talebe binaen tekrar tespit yapılabilir. Odamız web sayfasından ya da yazılı talepte bulunmak suretiyle odamız Meslek Komiteleri Müdürlüğü’nden fire ve zaiyat oranları temin edilebilir.

 • Sektörlerin sıkıntıları ile ilgili olarak neler yapılıyor? Meslek komiteleri nasıl çalışıyor?

  Meslek komiteleri, oda ile üyeler arasında köprü oluşturarak iletişimini sağlayan, sektörlerin sorunlarını tespit eden ve bu sorunların çözümüne yönelik projeler üreten, odaların en önemli organlarından birisidir. Bu maksatla, aylık olağan, olağanüstü, ortak ve genişletilmiş toplantılar ile ihtisas komisyonları toplantıları yıllık program çerçevesinde düzenlenir. Üyelerin mesleki sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili alınan kararlar ilgili mercilere iletilir, takibi yapılır ve sonuç almak için girişimlerde bulunulur.

 • Kimler Sigortacılık Faaliyetinde Bulunabilir ?

  5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği;

  14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan şahıslar; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler sigortacılık faaliyetinde bulunabilirler.

 • 2012 Yılı Levhaya Kayıt Ücreti Ne Kadar ?

  Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin 22.11.2011 tarihli toplantısında, 1 Ocak 2012 - 30 Haziran 2012 tarihleri arası (bu tarihler dahil) Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunan Sigorta Acenteleri için (evraklarını eksiksiz şekilde ilgili Odaya teslim edenler) Levha kayıt ücretinin 7.500,-TL (yedibinbeşyüzTL) olarak belirlenmiştir.

 • Segem Nedir? Ne Amaçlar ? Nasıl Alabilirim ?

  Sigortacılık Eğitim Merkezi, sigorta sektörüne yönelik mesleki nitelik taşıyan eğitim ve sınav organizasyonlarının tek bir çatı altında yürütülmesi amacıyla kurulan segem 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 19 uncu maddesiyle zorunlu kılınan sigorta acenteleri teknik personel eğitimi yapar. Bu amaçla, Teknik personellik şartlarına haiz kişiler tarihi ve programı Müsteşarlıkça üç ay önceden duyurularak ve en az üç yılda bir beş iş gününü geçmemek üzere verilecek temel sigortacılık eğitimine tabi tutulur ve eğitimi takiben yalnızca eğitim konularını kapsayan sınav yapmaya yetkilidir. Eğitimi  tamamlayan şahıslar sertifika almaya  hak kazanır.

  Eğitimi süresi içerisinde eğitim almamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitimi tamamlanıncaya kadar durdurulur.

  Eğitim programı ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiler, Sigortacılık Eğitim Merkezi internet sayfasında  (www.segem.org.tr) ayrıca yayımlanır.

   

 • Sigorta Şirketine(Ltd/Aş) Kimler Müdür Olabilir ?

  5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; 14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan şahıslar ve  en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler sigorta şirketlerinde müdür olarak görev yapabilirler.

   

 • Teknik Personel Kimdir ? Bir Teknik Personel Acentelik Açabilir Mi ?

  5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği; En az lise veya dengi okul mezunu, sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinden en az iki yıl mesleki deneyim kazanmış olan kişiler ve 2 yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan veya dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya 14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde bulunan kişiler teknik personel olarak görev yapabilir.

  Ancak ;14/4/2008 tarihi öncesinde sigortacılık faaliyetinde adına vaya tüzel kişilik bünyesinde müdür olarak görev yapan şahıslar; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olan ve iki yıllık mesleki deneyim sahibi kişiler şahısları adına veya tüzel kişilik tesis etmek suretiyle acentelik faaliyetinde bulunabilirler.

   

 • Bir Sigorta Firmasında Aranan Asgari Fiziki Şartlar Nelerdir ?

  5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendine istinaden Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından alınan Karar uyarınca, Bir sigorta acentesi merkezi veya şubesinin;

  -Müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve bu mekânda münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülüyor olması,

  -Kullandığı telefon ve internet bağlantı hizmetine ilişkin faturalarının sigorta acentesi veya şube ise şube müdürü adına kayıtlı bulunması

  -En az birer adet bilgisayar, yazıcı ve faks cihazının bulunuyor olması,

  İnternet bağlantısı bulunması ve sigortacılık işlemleri için Statik IP kullanılması zorunludur.

   

 • Bir Sigorta Firmasında Birden Fazla Acente Görev Yapabilir Mi ?

  5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 2008/38 sayılı genelgesine istinaden;

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan “sigorta acenteliği faaliyetinin yürütüleceği mekanın sahip olması gereken fiziki şartlar” duyurusu çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, birden fazla sigorta acentesinin aynı mekan da faaliyet göstermesi mümkün değildir. Ancak, en az %51 hissesi aynı şahsa veya bu şahsın birinci derecede akrabalarına ait olan acenteliklerin aynı mekanda faaliyet göstermesi mümkündür.

   

 • Bir Sigorta Firmasında Birden Fazla Ticari Faaliyet Yürütülebilir Mi ?

  a)Gerçek veya tüzel kişi yetkili acentelerin başka faaliyet yasağı yalnızca acentelik faaliyeti yürüten ticari işletmeleri ile sınırlıdır.

  b)Gerçek kişi acenteler ile tüzel kişi acentelerin ortak veya yetkilileri, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetmelik Ek:1’de yer alan taahhütnamede belirtilenler dışında, ayrı bir ticari işletme kurarak başka bir fiziki mekanda  faaliyet gösterebilirler veya bir başka şirkette ortak veya yetkili olabilirler.

 • Bir Sigorta Acentesi Farklı Acentelerde Hangi Statüde Görev Yapabilir ?

  Levhaya kayıtlı şahıs acenteleri ve tüzel sigorta acente müdürleri asgari %1 ortaklık oranı ile başka bir tüzel sigorta acentesinde müdür statüsünde veya (teknik personel olmaksızın) ortak statüsünde görev yapabilirler.

 • Levhaya Kayıtlı Bir Acente Nasıl Şube Olabilir ?

  Levhaya kayıtlı bir acente Ticaret Sicil Memurluğu’ n dan iş  terkin tescilini yaptırarak (sigortacılık kanunu 23.maddesi 6.fıkrası uyarınca levhaya yeniden kayıt hakkı saklı bulunmak suretiyle) bir başka acente şubesinde veya  merkezinde teknik personel statüsünde görev yapabilir.

   

 • Şubede Kimler Görev Yapabilir ?

  Asgari teknik personel vasfına sahip herkes sigorta firmasının şubesinde teknik personel olarak veya şirket ise şube müdürü  unvanı altında yine teknik personel statüsünde görev yapabilir.

 • Hangi Şartlarda Levhaya Kaydım Askıya Alınır ?

  Başvuru sahibi levhaya kaydının gerçekleşmesinden sonra yine altı ay içerisinde bir sigorta şirketinden acentelik almak ve levha kaydına acenteliğini eklemesi gerekir. Aksi taktirde levha kaydı askıya alınır.

   

 • Sistemde Levhaya Kayıt Talebim Ne Aşamada ?

  Acenteler TOBB’ nin linki aşağıda belirtilen acente ön başvuru kayıt sorgulama ekranından levhaya kayıt talebini kontrol edebilirler.

  http://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/Tuzel-Acente-On-Basvuru-Kayit-Sorgulama-Ekrani.aspx

 • Yıllık Levha Aidat Ücreti Ne Kadardır ? Ödemeyi Nereden Ve Nasıl Yapabilirim ?

  Acenteler ve eksperler, yıllık levha kayıt aidat miktarını aşağıda linki verilen adresten sorgulayıp ödemesini yapabilirler

  http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/eos.aspx

 • Sigorta Firmalarında Yapılan Değişiklikler Ne Kadar Süre İçerisinde Bildirilmesi Gerekir?

  14/04/2008 Tarihli Sigorta Acenteleri Yönetmeliği gereği; Acenteler, bu Yönetmelikte aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya; sigorta şirketleri ise, acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri, değişikliği takiben en geç üç iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirir.

   

 • Adres Değişikliğinde Ne Yapmalıyım ?

  Yapılan adres değişikliğinin Ticaret Sicil Memurluğu’ nca tescilini müteakip asgari fiziki şart denetiminin yapılarak levhaya kaydedilir.

 • Ip Değişikliğinde Ne Yapmalıyım ?

  Güncel unvan ve statik IP gösterir internet servis sağlayıcıdan alınan onaylı evrak ile odamıza başvurulur.

 • Ön Başvuru Red Gerekçeleri Nelerdir?

  a) Gerçek ve tüzel kişi acenteler, iflas ve konkordatoya ilişkin belgeyi başvuru    esnasında Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasına teslim edecektir. Bunlar arasından, iflas etmiş veya konkordato ilan etmiş olanlar ile belge getirmeyen veya beyanda bulunmayanların başvuruları,

  b) Ortakları, yetkilileri ve teknik personeli arasında Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ile geçici 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen suçlardan hüküm giymiş ve ya ceza almış kişilerin bulunduğu başvurular,

  (5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun yürürlüğe girmesinden önce taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezasına yahut cezası ne olursa olsun basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya devlet sırlarına açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunanlar sigorta şirketlerinde veya reasürans şirketlerinde kurucu olamaz, sigorta acenteliği, brokerlik ve sigorta eksperliği yapamaz ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilerde ortak olamaz ve çalışamaz. )

  c)İlgili mevzuat çerçevesinde TOBB tarafından belirlenen ve ilgili web sayfasında ilan edilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeyenlerin başvuruları, odamızca reddedilecektir.

 • Sigortacılık Faaliyetinde Bulunmak İçin Asgari Sermaye Miktarı Ne Kadardır?

  (Tüzel kişi acenteler için asgari sermaye miktarı türüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 25.000.- TL dir. Gerçek Kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları bu miktarın altında olamaz. Bu tutar acentelere aracılık edilen yıllık pirim tutarının %4’ünden aşağı olamaz)

 • Sigorta Firmalarında Ortak, Yetkili Ve Yönetici Kavramları Ne Anlam İfade Etmektedir?

  1-Ortaklar dışındaki personel için kadrolu olmak şartı aranacaktır.

  2-Anonim Şirketlerde “Yetkililer” tanımı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri veya denetçiler ile imzaya yetkili kişileri kapsamakta olup, yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklar bu kapsama girmemektedir.

  3-“Yöneticiler” tanımı ile,  Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanlar kastedilmektedir.

   

 • Muhasebe Servisi
 • Aidat ve munzam aidatların ödeme takvimi?

  1.taksit son ödemis 30 Haziran,

  2.taksit son ödemesi 31 Ekim'dir
   

 • Borcumu nasıl öğrenebilirim?

  272 213 56 57 ve 0850 346 03 03 nolu telefonları arayarak, web sitemizde “üye borcu sorgulama” kısmında oda sicil numarasını girerek ve muhasebe@afyonkarahisrtso.org.tr adresine mail atarak aidat borçları öğrenilebilir.

 • Munzam aidat ve nasıl hesaplanır?

  5174 Sayılı Yasanın 25. maddesinde açıklanmıştır. (Munzam Aidat: Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine matrah teşkil eden ticari kazançları; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ticari bilanço karlarının binde beşi oranında tahakkuk eden aidattır.

 • Oda aidat borcumuzu nerden öğrenebiliriz?

  272 213 56 57 ve 0850 346 03 03 nolu telefonları arayarak, web sitemizde “üye borcu sorgulama” kısmında oda sicil numarasını girerek ve muhasebe@afyonkarahisrtso.org.tr adresine mail atarak aidat borçları öğrenilebilir.

 • Üyelere kredi veriyor musunuz?

  Odamız olarak üyelerimize kredi vermiyoruz.

BİLGİ BANKASI

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları

Basında Biz